รมว.พม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อบต.มะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปรึกษา รมว.พม. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงฯและคณะ พร้อมด้วย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางสุจิตรา พิทยนรเศรษฐ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนช ผลอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม มี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พร้อมนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน โดย รมว.พม. และคณะ ได้ชมการแสดงกลองยาวอนุชนรำลึก จากชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า การแสดงข้าวของพ่อ จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ชมวิดิทัศน์ และเยี่ยมชมงานด้านสวัสดิการสังคมของตำบลมะเกลือเก่า โดยนายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และพร้อมกันนี้ รมว.พม. และคณะ ได้พบปะเครือข่ายด้านสังคม เยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน นิทรรศการหน่วยงาน และร่วมพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า และร่วมกิจกรรมการนวดกายภาพบำบัด ท้ายสุด รมว.พม. ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะสื่อมวลชน

ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ / ข่าว : สถาปนวัฒน์ ภู่มาลา กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ