วศ.อว. จัดประชุมเครือข่าย ศปว. เสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนจาก 18 หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. กว่า 40 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลห้องสมุดและความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของเครือข่ายสมาชิก ศปว. ผลักดันการทำระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ภายใต้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันของ ศปว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรของเครือข่ายจากจุดเดียว พร้อมทั้งสามารถค้นหาและแสดงผลการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 ยกระดับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก

รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือมากขึ้น และขยายโอกาสในการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศต่อไป