เลขา ส.ป.ก.ลุยพื้นที่ราชบุรี เยี่ยมบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยมี นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 บ้านรางเฆ่ ม.4 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 168 ไร่ จำนวน 15 ราย 17 แปลง และแห่งที่ 2 บ้านหนองปากชัฏ ม.6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 155 ไร่ จำนวน 11 ราย 11 แปลง ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก.จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองและแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสาน และสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

สำหรับ ต.แก้มอ้น จ.ราชบุรี มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 37,344 ไร่ ดำเนินการแล้วประมาณ 36,470 ไร่ เกษตรกรได้รับ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว 2,224 ราย โดยในพื้นที่ หมู่ 6 มีการจัดตั้งกลุ่มได้แก่

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านหนองปากชัฏ มีนายชวน ชาวนาฟาง เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่

1) ผลิตมะม่วงเพื่อจำหน่าย

2) ผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วงเพื่อจำหน่าย เช่น อาร์ทูอีทู, งานช้างแดง, ไข่พระอาทิตย์, กุ้ยเฟย, น้ำดอกไม้สีม่วง, น้ำดอกไม้สีทอง, แก้วลืมรัง, แก้วขมิ้น, แดงจักพรรดิ์ เป็นต้น

2. กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลแก้มอ้น มีนายขวัญชัย หมื่นจร เป็นประธานกลุ่ม มีผลผลิตคือมะม่วงเพื่อจำหน่ายเช่นเดียวกัน โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพื้นที่ ตลาดในประเทศได้แก่ ตลาดศรีเมือง ตลาดชุมชน ส่วนจากต่างประเทศได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์