คณะเกษตรฯ เจ๋ง ใช้นวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียนได้ผลดี สร้างความยั่งยืนอาชีพเลี้ยงกุ้งน้ำจืด

นายกัมพล ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในระบบน้ำหมุนเวียน โดยเป็นความร่วมมือกับ บจม. ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ ซึ่งระบบการเลี้ยงกุ้งขาวที่ยั่งยืน มีการหมุนเวียนการใช้น้ำและของเสียภายในระบบบ่อเลี้ยง มีการจัดการของเสียจากกุ้งให้เป็นอาหารปลา บำบัดและหมุนเวียนน้ำในระบบปิดเพื่อลดการทิ้งน้ำออกจากระบบ มีอัตราความหนาแน่นในการเลี้ยง 4-5 เท่าเมื่อเทียบกับการเลี้ยงในบ่อดิน ใช้เวลาเลี้ยง 70 วัน ด้วยขนาด 60 ตัว/กก.

“กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็นกุ้งทะเล เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้พัฒนามาเลี้ยงในน้ำจืด ความเค็มต่ำ ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งในระหว่างการเลี้ยงไม่มีการทิ้งน้ำ เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความหนาแน่นในการเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้ 300 ตัว/ต.ร.เมตร ซึ่งปกติในบ่อดินจะเลี้ยงได้ 50-60 ตัว/ต.ร.เมตร ใช้เวลาเลี้ยงแค่ 70 วัน ด้วยขนาด 60 ตัว/กก.”

สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถเลี้ยงกุ้งขาวในน้ำจืดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน เพื่อสร้างเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรที่ต้องการทราบรายละเอียดและวิธีการเลี้ยง สามารถติดต่อได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 360