“วราวุธ” สานต่อภารกิจในการลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคม นี้ จ.อ่างทอง

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” สานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคมนี้ ที่บ้านดอนปลาสร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการยื่นต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการกักเก็บและดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ. 2037 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065

โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสำคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสำคัญโดยการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย โรงเรียน วัด และที่สาธารณะต่าง ๆ โดยถือเป็นกิจกรรมสำคัญ
ที่มีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสำคัญที่กรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธกล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ได้กำหนดจัดขึ้นที่บ้านดอนปลาสร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค (APEC2022 THAILAND) โดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” ซึ่งในการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ ผิดกฎหมายและการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 (The 21st and 22nd Meeting of Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT21, EGILAT22) โดยการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสในการแสดงบทบาทนำภาคการป่าไม้ของภูมิภาค (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) ในการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะทำให้การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้