คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา เห็นชอบมาตรการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา เห็นชอบมาตรการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16/2565 โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 165 ราย หายป่วยวันนี้ 228 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย จากแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลลำตาเสา อ.วังน้อย และโรงพยาบาลสนามอำเภอท่าเรือ เป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับโรงพยาบาลสนาม อ.ลาดบัวหลวง เป็น Community Isolation (CI)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณามีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On-Site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V และมาตการสร้างความปลอดภัย 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ป้องกันโควิดในสถานศึกษาทุกระดับ ในส่วนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ระยะ โรคประจำถิ่น หรือโรคติดต่อทั่วไป ( Post-pandemic Covid-19) ระดับจังหวัดโดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรรวมในเข็ม 3 ต้องเกิน 60% ซึ่งขณะนี้ ฉีดได้ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 56.94 รวมทั้ง พิจารณาเห็นชอบการเสนอขอผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมร้านเกมและอินเตอร์เน็ต โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามหลัก DMHTTA อย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ