🙏 จังหวัดนนทบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในหลวงและพระราชินี

🗓 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565

โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยมีการติดตาม ซักซ้อม ทดสอบระบบการทำงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า และการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี