องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมด้วย นายพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกร ณ ห้องประชุม อ.ต.ก.ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. และพัฒนาระบบการตลาดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และเพิ่มองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของไทยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dagHp253WW97hsUtaYiNjo1fMvvVRXxkgFoLeU2tR3H72i4JNXo5WM6hQKTkk7Gil&id=100064445271356