กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ชร.1030 จ.เชียงราย แล้วเสร็จ ช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านการเดินทางในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ชร.1030 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – บ้านร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 1.5 เมตร ในช่วง กม.ที่ 19+000 – กม.ที่ 21+500 พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทาง เป็นการยกระดับเส้นทางในโครงข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายทางเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดให้สมบูรณ์

นอกจากนี้ เนื่องจากภายในพื้นที่ดังกล่าวมีโบราณสถานวัดร้องหลอดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวล้านนา จึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอีกด้วย