กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปี2565

Featured Video Play Icon

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ด้วยการใช้น้ำบาดาล ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา ภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข มีน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยสำรวจความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการ มีการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำบาดาลสะอาดไปใช้อุปโภคบริโภค โดยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ และใช้ น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย​ คณะผู้บริหารระดับสูง ได้ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนให้การต้อนรับ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการจัดหาแหล่ง   น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558-2564 จำนวนทั้งสิ้น 9,346 แห่ง สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) หมู่ที่ 10 และ   ที่วัดทุ่งเข็น หมู่ที่ 12 รูปแบบของโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลพร้อมเครื่องสูบไฟฟ้า หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ มีอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลและจุดบริการน้ำดื่ม ซึ่งสามารถผลิตน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้มากกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้พี่น้องประชาชน  ได้ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,600 คน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง โดยดำเนินการในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเปิดจุดบริการน้ำแร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือบ้านน้ำดื่ม ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วกว่า 513 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมากกว่า 3 ล้านคน ได้มีน้ำดื่มสะอาดฟรีไว้บริโภค ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายให้มีบ้านน้ำดื่มครบ 2,500 แห่งทั่วประเทศภายใน 1-2 ปีนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนในวันนี้ ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป และขอให้แบ่งปันน้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ช่วยกันดูแลให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และมีน้ำสำรองไว้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ