จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการข้าว จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการข้าว จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการข้าว จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร ราชองครักษ์ในพระองค์ หัวหน้าคณะนำส่วนล่วงหน้าฯ และนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมผู้บริหารกรมการข้าว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่

จากนั้น นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการข้าว ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวของชาวนาไทย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวเพื่อการพัฒนาชาวนาให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ ตลอดจนจัดการแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวของภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา อีกด้วย

สำหรับ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ในการจัดงานดังกล่าว เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

จากนั้น ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ชมทัศนียภาพโดยรอบทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จฯ พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ต่างโบกธงด้วยความปลื้มปีติและเปล่งเสียงทรงพระเจริญจนดังกึกก้อง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นวันสำคัญของพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตราบจนทุกวันนี้อีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/