ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2/2565

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

จากการเยือนประเทศไทยของนาย ดาโต๊ะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ได้เข้าหารือข้อราชการกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการเข้าหารือในครั้งนั้นมีประเด็นด้านการคมนาคมขนส่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเร่งผลักดัน คือ การส่งเสริมให้มีการเดินทางระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งภายหลังการเปิดประเทศ รวมทั้งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทย – มาเลเซีย

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงไทย – มาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานการจัดทำข้อมูลภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมสู่ด่านพรมแดนต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ

ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายและปริมาณการจราจรบริเวณหน้าด่าน รวมทั้งข้อมูลการใช้งานด่านพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในปัจจุบัน ทั้งพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและสินค้า (Custom Immigration Quarantine : CIQ) และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัปเดตข้อมูลสถานะโครงการ/เส้นทางอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำข้อมูลในรูปแบบเดียวกันทุกโหมดการเดินทาง เพื่อเป็นประโยชน์ใช้เป็นข้อมูลประกอบ การเจรจากับฝ่ายมาเลเซียและใช้ในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดทำข้อมูลการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในอนาคต