นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 วธ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ค.นี้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีและครม.เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรมและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมรูปแบบปกติในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ส่วนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นั้นพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ของกรมการศาสนา ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนผู้สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ จัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาบูชา” และทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรมวันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พระพยอม กลฺยาโณ (พระราชธรรมนิเทศ)

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนในรูปแบบปกติเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

ดังนั้น วธ.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกัน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมการศาสนาและหน่วยงานสังกัด วธ. วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด