นายธงชัย พงษ์วิชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จังหวัดระนอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 52 ไร่ เพื่อยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายธงชัย พงษ์วิชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิด กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน บริเวณจังหวัดระนอง โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง กรรมการ กทท. ผู้บริหาร กทท. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใช้บริการ พนักงาน กทท. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นายธงชัย พงษ์วิชัย กล่าวว่า ท่าเรือระนองเป็นหนึ่งในท่าเรือภูมิภาคซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กทท. รองรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างสมดุลให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงวิธีการดำรงชีวิตของชุมชมซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องมีความสำคัญและร่วมกันหาวิธีแก้ไข โดยการเพิ่มปริมาณต้นไม้และป่าให้มากขึ้น

ดังนั้นกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน จึงเป็นกิจกรรมการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำ และพายุ และเป็นที่ดูดซับน้ำเสียจากบ้านเรือน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณป่าชายเลนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชุมชนในปัจจุบัน และลูกหลานในอนาคตต่อไป