CAAT มอบใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศให้ บวท.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT มอบใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ให้แก่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดยมีนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ CAAT

เดิมสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของ บวท. มีหลักสูตรและให้การอบรมเฉพาะด้านสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บวท. ซึ่งมีมาตรฐานระดับประเทศอยู่แล้ว แต่ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศนี้ เป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่าหลักสูตรของสถาบัน ฯมีมาตรฐานสากลได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ทำให้ประเทศไทยมีสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศขั้นสูงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้ถือเป็นแห่งเดียวของประเทศ อันจะเป็นผลดีกับประเทศทั้งการยกระดับคุณภาพบุคลากรการควบคุมจราจรทางอากาศที่มีอยู่เดิมการผลิตผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น และการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจากผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมจากนานาชาติ