กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่คลองส่งน้ำ 6 ขวา ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงราก

Featured Video Play Icon

กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่คลองส่งน้ำ 6 ขวา ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงราก

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน  นำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้ง บริเวณปากคลองส่งน้ำ 6 ขวา ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่คลองส่งน้ำ 6 ขวา สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเชียงราก ในพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ให้สามารถเริ่มเพาะปลูก ตามการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง

พื้นที่ลุ่มต่ำเชียงรากเป็นหนึ่งใน 13 พื้นที่ลุ่มต่ำ  ที่กรมชลประทานทำการปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย จากนั้นจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลาก ลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างในระยะต่อไป

โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่

โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม ตั้งแต่บริเวณสะพานท่าเรือ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ ไปจนถึงบริเวณวัดเทพอำไพ ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 38 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางขามในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากถึง 21 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 40,000 ไร่

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี รวมไปถึงผู้ที่อาศัยอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำบางขาม มีน้ำอุปโภคบริโภค ผลิตน้ำประปา และทำการเกษตร ไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์