กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ. )กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำอินโฟกราฟฟิก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก จำนวน 15 ชิ้น เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิและหน้าที่เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการรักษาสิทธิในการบริหารจัดการประเทศของตน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ด้วยการออกมามีส่วนร่วม “ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ” ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนา และเป็นสังคมประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์