พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย โปรดฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 900 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย 900 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย

โดยมี พล.ต.คณธัช มากท้วม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พ.อ.(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านท้ายตลาด ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางสุนทร ทองนพ บ้านเลขที่ 32 ครอบครัวนางอนันต์ คหินทพงษ์ บ้านเลขที่ 17 และครอบครัวนางจินตนา จูหลี บ้านเลขที่ 22 ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบสถานการณ์วาตภัย พายุฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล 313 ครัวเรือน อำเภอท่าเรือ 301 ครัวเรือน อำเภอเสนา 86 ครัวเรือน อำเภอผักไห่ 24 ครัวเรือน อำเภอพระนครศรีอยุธยา 34 ครัวเรือน อำเภอภาชี 43 ครัวเรือน อำเภอนครหลวง 34 ครัวเรือน อำเภอบางปะหัน 25 ครัวเรือน อำเภออุทัย 33 ครัวเรือน และอำเภอบางซ้าย 10 ครัวเรือน จำนวน 77 ตำบล 231 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 903 ครัวเรือน 2,309 คน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยแล้ว และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาเรื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/

#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ #เชิญสิ่งของพระราชทาน #พายุฤดูร้อน #อำเภอท่าเรือ #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา