#กทช. ขับเคลื่อน ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่การปฎิบัติจริงในพื้นที่เกษตรกร มุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 🌿🌺

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 #ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อการขับเคลื่อนการจัดการระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ : ด้านระบบการจัดการดิน และน้ำ 👉 ในกิจกรรม ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีอนาคตชาวนาไทย ร่วมกับกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

✅ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย และสร้างวิถีอนาคตสนับสนุน ให้ชาวนาสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก เพื่อให้ชาวนากลุ่มเป้าหมายเพาะปลูกในฤดูปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

✅ โดยกิจกรรมในงานมีทั้งการบรรยาย เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาที่ดิน พืช พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ สารเร่ง พด. ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงของตน ช่วยลดต้นทุนการผลิต และมีการแสดงสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม

✅ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา เกษตรกร ผู้สนใจ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และนครราชสีมา ณ ที่ทำการ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

✅ จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 🌿🌺