พระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย เอกลักษณ์ชาติ สานสัมพันธ์เกษตรกร

จากอดีตสู่ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม สังคมไทยนั้นทำการเกษตรเป็นวิถีชีวิต มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำของประเทศ รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้อยู่อาศัยและทำกินด้วยการเกษตรเป็นหลัก ในก่อนฤดูแห่งการเพาะปลูกมีหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” พระราชพิธีที่แสดงถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร มีหนึ่งพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่ชื่อพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จัดแสดงนิทรรศการ “พระราชพิธีในวิถีเกษตร” ถ่ายทอดเรื่องราวของขบวนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับเกษตรกร ทรงพระราชทานขวัญ กำลังใจ และเกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเกษตรจนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติในปัจจุบัน”

โดยสามารถเข้าร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ได้ที่ลิงก์ https://cloud.3dvista.com/hosting/6446197/1/index.htm หรือเดินทางเข้าชมด้วยตนเอง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

กว่า 7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์พระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปรียบเสมือนแหล่งน้ำ และผืนดินที่หล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ให้เกิดเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ จวบจนออกดอก ออกผล ในวันนี้จากทฤษฎีที่เป็นเพียงตัวหนังสือสู่การปฏิบัติที่เป็นเชิงประจักษ์ กลายเป็น“ศาตร์เกษตร” มรดกแห่งภูมิปัญญา ที่ถูกนำมาถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านงานตลาดเศรษกิจพอเพียง ตลาดที่เป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคคลต้นแบบผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง ได้เห็นเป็นรูปแบบเชิงประจักษ์ ไม่ใช่เพียงการพึ่งพาตนเองแต่สามารถสร้างเป็นรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงอีกทั้งยัง สามารถเผยแพร่องค์ความรู้จากประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างท่องแท้

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวทิ้งท้าย “การจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์เกษตรที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 นี้เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเจ้าแดงแกงร้อน นิทรรศการเส้นทางข้าวครบวงจร พร้อมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 8 วิชา กระผมขอเชิญชวนประชาชนเยาวชนที่สนใจด้านการเกษตรร่วมเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนต่อไป”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ