พม.ลำปางบูรณาการหลายหน่วยงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2566

ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธาน เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2566โดย นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดบริการของ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2566 การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลําปาง และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจํานวน 51 แห่ง รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดทําแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2566

2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้เป็นไปตาม วิธีการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. เพื่อให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด รวบรวมแผนการจัดบริการของ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สรุปภาพรวบรวมของจังหวัดเสนอคณะ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดลําปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 ได้กําหนดประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรของท่านมีความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อ การ ดําเนินงานระดับตําบลที่จะขับเคลื่อนแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไป ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนต่อไป