ด่วน ! ก.แรงงาน รับสมัคร ฝึกโลจิสติกส์ เสริม เศรษฐกิจ และขนส่ง

กระทรวงแรงงาน ติวหลักสูตรเทคโนฯ ด้านโลจิสติกส์ เสริมเศรษฐกิจ และธุรกิจขนส่ง อบรมฟรี
รับจำนวนจำกัด

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กพร. ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TTBS) จัดโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม จำนวน 113 คน เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์คัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คน เพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสทำงานด้วย ปี 2561 กพร. มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและบริการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในระบบขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 11,590 คน ดำเนินการแล้วกว่า 5,800 คน โดยหน่วยงานในสังกัด กพร. ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ เน้นการฝึกทักษะด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์ ทำให้แรงงานมีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบกิจการมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น ลดกระบวนการสูญเสีย และสถาบันการศึกษามีหลักสูตรการสอนและสามารถผลิตนักศึกษาได้ตรงความต้องการตลาด เป็นไปตามข้อกำชับของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการเร่งพัฒนานโยบายเยาวชนให้เป็นแรงงาน (skilled labour)

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้า เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ต้องอาศัยระบบการขนส่งโลจิสติกส์ในการจัดการ เพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทขนส่งพาณิชย์ขนาดใหญ่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางท่าเรือ หรือท่าอากาศยานต่างๆ ซึ่งผู้ใช้ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งต้องการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานต้องได้รับการฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบขนส่งโลจิสติกส์

ขณะนี้ สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ของ กพร.กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกส์ และอีกหลายหลักสูตร อาทิ การจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก นักจัดการโลจิสติกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ และการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) เป็นต้น ฝีกฟรี มีที่พักให้ โดยในแต่ละหลักสูตรจะรับจำนวนจำกัด ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเข้ารับทำงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว