ทน.พระนครศรีอยุธยา จับมือ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนาม MOU “ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา”

วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รศ. ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชกัฎพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก รวมทั้งในประเทศ ทั้งค้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

ดังนั้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีการพัฒนาให้เท่าเทียมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงตกลงร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการร่วมกัน การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มุ่งหมายให้นักเรียนและบุคคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ให้ทัดเทียมนักเรียนในระดับประเทศต่อไป