ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เติมทุนหนุนเทคโนโลยีเกษตร เสริมการทำนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Thai Rice NAMA

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผนึกกำลังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมลงนามสนับสนุนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการปลูกข้าวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจาก การทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ในภาคการผลิตข้าว รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีการทำนายั่งยืน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ การจัดการฟางข้าวและตอซังข้าว รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธีลงนาม นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี