เลขา ป.ป.ส. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพิ่มอำนาจยึดอายัดทรัพย์สิน อีก 4,284 นาย เชื่อยึดทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้าน ปราบนักค้ายาเสพติดให้สิ้น

เลขา ป.ป.ส. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพิ่มอำนาจยึดอายัดทรัพย์สิน อีก 4,284 นาย เชื่อยึดทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้าน ปราบนักค้ายาเสพติดให้สิ้น ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( เลขาธิการ ป.ป.ส. ) เผยว่า “คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีมติอนุมัติการเพิ่มอำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้มีอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์สินที่สงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วจึงรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 7 วัน ตามมาตรา 11/1 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 4,236 ราย จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพิ่มอำนาจ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา 11/1 (7) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย เป็นจำนวน 48 ราย ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การเพิ่มอำนาจหน้าที่เหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนให้การยึด อายัด และการบริหารจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการดำเนินการกับนักค้ายาเสพติด มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ปราบปรามนักค้ายาเสพติด โดยมุ่งตัดวงจรทั้งเครือข่าย เชื่อว่าเป้าหมายยึดทรัพย์ จะทะลุเป้าหมายที่วางไว้ 10,000 ล้านบาท อย่างแน่นอน”