ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

    นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ          เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึง ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน นำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้  มีความพร้อมใช้  และอยู่ในราคาที่จ่ายได้

การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความจำเป็น  และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายหรือชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง มีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)      ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้านและจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)  ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เช่น ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์  การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ และปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ เป็นต้น

การประเมินผลสัมฤทฺธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     มีข้อมูลในการติดตาม  การประเมินผล และวางแผนพัฒนาต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจไทย ซึ่งต้องให้เกิดความยั่งยืน สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนสำคัญ      ในการพัฒนาประเทศ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  หลังจากที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวไปแล้วใน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อใช้ประกอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว ว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ความรู้เกี่ยวกับ Big data เป็นต้น ซึ่งจะมีการเสวนา          หัวข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเสวนา  รวมถึงมีการประชุม workshop กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน   การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ         โดยระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจัดที่ศูนย์ภาคกลาง
2 ครั้ง คือ จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก ศูนย์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติสร้างความเข้าใจทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายโดยการประสานงานในการดำเนินการกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการของภาครัฐให้เกิดความร่วมมือและมีการบูรณาการร่วมกัน

นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมระดับผู้กำกับงานอำเภอ และระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับแต่ละจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้/รับทราบ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหมู่บ้าน เป็นลำดับต่อไป