วธ.ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นออกแบบลายผ้าประจำจังหวัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนทรงส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และจำหน่ายผ้าไทย ทำให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไทย การออกแบบลวดลายและแฟชั่น เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะนี้วธ.กำลังจัดทำหนังสือ“ภูษาศิลป์จากท้องถิ่น สู่สากล” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากได้รับข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมไปคัดเลือกลายผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์และสะท้อนมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวบรวมลายผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยที่มีความโดดเด่นแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมีทั้งลายผ้าดั้งเดิมที่เป็นลายผ้าประจำจังหวัดอยู่แล้ว และจังหวัดที่ยังไม่มีลายผ้าประจำจังหวัดได้ร่วมกันคิดค้นขึ้นใหม่ เช่น จังหวัดนครปฐม คิดค้นผ้าลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนเหรียญตราและโบราณวัตถุสมัยทวารวดี จังหวัดกำแพงเพชร “ลายศิลาล้อมเพชร” มีแรงบันดาลใจมาจากประติมากรรมต่าง ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เช่นประติมากรรมแผ่นลวดลายรูปกลีบบัวดินเผาประดับโบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทย เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยไว้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักออกแบบและผู้ประกอบการได้ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนและนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสู่ชนรุ่นหลังเพื่อสืบทอดต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ.จะจัดงาน “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ“ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” การแสดงแบบผ้าไทยซึ่งตัดเย็บจากลายผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย 76 จังหวัด การสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผ้าไทย เป็นต้น