พาณิชย์-DITP เดินหน้าสร้าง Brand Awareness สินค้าและบริการไทยในตลาดโลก ผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผลักดันผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอเทียบเท่าระดับสากล โดยใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark เครื่องหมายรับรองมาตรฐานและการันตีคุณภาพสินค้าแบรนด์ไทยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

​นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมมีแผนงานในการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) มาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพสินค้าและบริการไทยในสายตาผู้บริโภคต่างประเทศ โดยนอกจากจะได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่เป็นธรรม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สร้างความมั่นใจในแหล่งกำเนิดสินค้าที่ดี ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยให้น่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 10 ปี T Mark จึงมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG Economy มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกตามโมเดล BCG ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ โรคระบาด หรือภาวะสงคราม”

​“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับสถานะเป็นสมาชิกตราสัญลักษณ์ T Mark จำนวน 229 ราย โดยกรมกำหนดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้นในตลาดเอเชียและโอเชียเนีย โดยเฉพาะในตลาดจีน และอินเดีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีสถิติการนำเข้าสินค้าตราสัญลักษณ์ T Mark มากที่สุด 5 อันดับแรก สำหรับแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในต่างประเทศในปีนี้ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark ในนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่สากล ซึ่งจะมีการนำสินค้าแบรนด์ไทยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในอินเดีย” นายภูสิตกล่าวเสริม

​สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับหรือขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ T Mark กรมมีรอบการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 3 รอบต่อปี ซึ่งกำหนดพิจารณาคัดเลือกในรอบถัดไป คือ เดือนสิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ กรมยังมีการจัดกิจกรรม T Mark Online Clinic ให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจสมัครขอรับหรือขอต่ออายุตราสัญลักษณ์ตรา T Mark เพื่อให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสมัครขอใช้ตรา T Mark แบบเชิงลึกตัวต่อตัวกับผู้ให้คำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินมาตรฐานประกอบการขอใช้

ตราสัญลักษณ์ T Mark โดยแบ่งเป็น 7 ห้องให้คำปรึกษา ได้แก่

คลินิค Thailand Trust Mark ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับและต่ออายุตราสัญลักษณ์ T Mark

คลินิค DITP 1169 ให้คำปรึกษาด้านการสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลินิค Fair Labor ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)

คลินิค Green Industry ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

คลินิค CSR-DIW ให้คำปรึกษาด้านการประเมิน CSR-DIW ในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม

คลินิค Human Rights ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

และ คลินิค EXIM Bank ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อการส่งออก

 

โดยกรมมีกำหนดจัดกิจกรรม T Mark Online Clinic อีก 3 ครั้ง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.30 – 17.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม T Mark Online Clinic เพื่อขอรับคำปรึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-507-8266-67, 8271 และ 8273

****************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3 พฤษภาคม 65