สธ.เปิดเวทีให้รพ./สถาบันในพื้นที่ทุ่งพญาไท และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัด “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ให้โรงพยาบาล/สถาบันทางการแพทย์ 11 แห่ง ในพื้นที่ทุ่งพญาไท และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานบริการ โดย 4 โรงพยาบาลในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เริ่มบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพให้ผู้ป่วย 4 โรค เข้าถึงการรักษามากขึ้น

วันที่2 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ กทม. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ผู้บริหารโรงพยาบาล/สถาบันในเครือข่าย 11 แห่ง และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมส่งการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริการ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พัฒนา “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี”

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขที่หนาแน่นที่สุดของประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน โดยโรงพยาบาลของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี จะมีการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) อาทิ เตียงสำหรับผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ราคาแพง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมองตีบ โรคมะเร็ง และไส้ติ่งอักเสบที่ต้องผ่าตัด สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โดยหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จะมีเตียงรองรับการรักษาเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือในการบริหารจัดการเตียงของสถานพยาบาลย่านโยธี ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานการจัดการทรัพยากรรวมของย่านโยธี ได้ใช้หลักการของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแบ่งปันเครื่องมือแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล อาทิเช่น การยืมเครื่องมือแพทย์จากโรงพยาบาลหนึ่ง มาผ่าตัดอีกโรงพยาบาลและส่งคนไข้นอนสังเกตุอาการอีกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ระหว่างกัน ซึ่งงานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการในสถานการณ์ COVID-19” มีสถานพยาบาลในพื้นที่ทุ่งพญาไท 11 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันโรคผิวหนัง, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การต่อยอดขยายผลงานคุณภาพในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า การพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) มีความก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานพันธมิตรในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนความร่วมมือสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นเครือข่ายที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศและภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

*********************** 2 พฤษภาคม 2565