PEA เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดให้มีคณะทำงานเพื่อดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพิธีตลอด 24 ชั่วโมง โดยการนำเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 60 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมปริมาณกำลังไฟฟ้าทั้งหมด 4,160 กิโลวัตต์ ไปติดตั้งในพิธีฯ พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง (LED Balloon Light) บริเวณพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 101 ชุด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพิธีดังกล่าวมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงจนกระทั่งการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้น

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี