คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคาร Service Hall ได้รับความเสียหายจากพายุฝน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DMK 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะทำงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมและมาตรฐานการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นประธานคณะทำงานฯ นำเสนอรายงานการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของอาคาร Service Hall

ซึ่งทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางวิศวกรรม พร้อมด้วยการจัดทำ As-Built Model ของโครงสร้างอาคาร Service Hall โดยวิธีการ 3D-Scanner ซึ่งได้ผลดังแสดงในรูปที่ 1 โดยในเบื้องต้นพบว่าไม่เกิดควาเสียหายกับโครงสร้างหลักของอาคาร Service Hall และได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการรื้อถอนโครงสร้างที่เสียหายของอาคาร  Service Hall ทั้งนี้ รายงานสรุปสาเหตุความเสียหายจะนำส่งให้กับทางคณะทำงานฯ ต่อไปภายใน 1 สัปดาห์

รูปที่ 1 3D-Scanner for Service Hall Existing model

และคณะทำงานสนับสนุนด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา โดยมี นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 และ 28 เมษายน 2565 คณะทำงานฯได้ทำการตรวจสอบกระบวนการออกแบบ ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เป็นผู้สำรวจประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร ซึ่งมีการออกแบบเสริมความแข็งแรงเสาเข็มฐานรากและระบบการเชื่อมต่ออาคารเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และในปัจจุบันอาคารยังอยู่ในช่วงรับประกันผลงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องจนกว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้คณะทำงานฯได้ทำการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่มีข้อสงสัยของสื่อ โดยพบว่า ทอท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้บริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุดแต่ไม่มาลงนามในสัญญาจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

 สำหรับอาคาร Service Hall ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่กระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่ยังคงเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ ทอท. ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของประชาชนต่อไป โดยคณะกรรมการฯ จะสรุปผลการตรวจสอบทั้งหมด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายในกำหนดเวลาต่อไป