เสมา 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(29 เมษายน 2565) นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พระพิศาลศึกษากร ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา นายอุดม  ชำนิ  นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ  และผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ดร.กนกวรรณ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า ตนขอชื่นชมคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ  คณะผู้บริหาร และคณะครู ทุกท่าน ที่มีความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในทุก ๆ ด้าน  ทั้งด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา มีความเข้มแข็งทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม  และคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนในวงการศึกษาเป็นอันมากและขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่มและสมาคมฯ  ผู้บริหารดีเด่น  และรองผู้บริหารดีเด่น ที่ได้รับโล่รางวัล  ขอจงรักษาคุณงามความดีที่ได้รับในวันนี้ไว้สืบไป และตนยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตลอดไป

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มและสมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้บริหารเป็นประจำทุกปี  โดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละภาค ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อร่วมมือกันจัดทำแผนพัฒนากลุ่มและสมาคมฯ  ด้านการบริหาร   ด้านพัฒนาครู และด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหาร  และครู และเพื่อยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่มฯ  ผู้บริหารดีเด่น  รองผู้บริหารดีเด่น  บุคลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่น  และครูผู้สอนดีเด่น

ด้านนายอุดม  ชำนิ กล่าวว่า ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่  29-30 เมษายน  2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการ  และรองผู้บริหารดีเด่นที่ได้รับยกย่องทั่วประเทศ  รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 โรงเรียน  พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  54 รูป  และฆราวาสจำนวน  246 คน