สบพ. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 : รอบรับตรงอิสระ

สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565รอบรับตรงอิสระ

อยากเรียนด้านการบิน ต้องที่ CATC มีครบ!!! ชอบหลักสูตรไหนเอาปากกามาวง

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

– สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่

– วิชาโทการจราจรทางอากาศ

– วิชาโทการท่าอากาศยาน

– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

– วิชาโทธุรกิจสายการบิน

– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

– แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

– แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่

– สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

– สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

– วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 19  พ.ค. 2565 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223