รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี ปี 2565 รวมพลังแรงงานต้านยาเสพติด ร่วมจิตอาสาพัฒนาอาราม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธาวาส (วัดใหม่สะพานสูง) ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายชาญชัย อุ้มนุช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และประธานสหภาพชลประทานซีเมนต์ชะอำ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ เนื่องจากเป็นวันที่เตือนใจให้รำลึกถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น จึงถือได้ว่าแรงงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานคนพิการ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีรายได้สูงขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง รวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันแรงงานแห่งชาติ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในระบบทวิภาคี ไตรภาคี รวมทั้งให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ด้านปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวน 4,003 แห่ง มีลูกจ้างจำนวน 68,440 คน ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ ภายใต้ชื่องาน “เพชรบุรีรวมพลังแรงงานต้านยาเสพติด ร่วมจิตอาสาพัฒนาอาราม” กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรวมพลังต่อต้านยาเสพติด การถวายสังฆทานแด่ท่านเจ้าอาวาส การปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัด และกิจกรรมอื่น ๆ

“กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพ ที่ได้ช่วยกันทำงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ทำให้เกิดความปรองดองในกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ” นางธิวัลรัตน์ กล่าวตอนท้าย