กรมโยธาธิการและผังเมือง น้อมรำลึก 159 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

Featured Video Play Icon

วันที่  28 เมษายน 2565   นายพรพจน์  เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน  พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 159 ปี โดยมี นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคม  แม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

นายพรพจน์  เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีวิวัฒนาการ  และฐานรากนับจากห้วงเวลาที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2432  เมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งต่อมา   ทรงพระกรุณาให้ยกฐานะเป็น กระทรวงโยธาธิการ” ใน พ.ศ. 2435 โดยมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งทรงพระปรีชาทางเชิงช่างและศิลปกรรมหลากแขนง ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดี และเสนาบดี พระองค์แรก ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธาธิการและการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่าและใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ว่า นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” และพระองค์ทรงได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติคุณยกย่องเทิดทูลว่าทรงเป็น สมเด็จครู” ของงานช่างทั้งปวง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นมากกว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม เพราะทรงทำให้กรมโยธาธิการมีความสำคัญนำหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างผลงาน ทั้งด้านการสร้างรัฐชาติความมั่นคงปลอดภัย และการทำนุบำรุงความเจริญของประเทศ การวางแบบอย่างการบริหารจัดการที่เป็นบรรทัดฐานมั่นคงในระบบราชการ  การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ทรงกำหนดให้กรมโยธาธิการมีหน้าที่ออกแบบทำแผนที่ ปักปันที่ดิน กำหนดงบประมาณก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการ รวมถึงการดูแลซ่อมแซม ซึ่งผลงานสำคัญคือ โครงการถนนอำเภอสำเพ็งจำนวน 18 สาย เช่น ถนนเยาวราช ถนนจักรวรรดิ ฯลฯ และถนนสายที่สำคัญอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกคน  ขอน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงามเพื่อสังคมส่วนรวม

โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ครบรอบ 159 ปี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และสรรพศิลปะที่ทรงริเริ่ม และพร้อมสืบสานพระปณิธาน ในการสร้างสรรค์บ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความมุ่งหมายสำคัญคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน