บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม CSR โดยการมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดกิจกรรม CSR โดยการมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

นำโดย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิ ให้เด็กได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

โดยได้รับเกียรติจาก นางจิตราภา หิมะทองคำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ซ.เสือใหญ่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ บสอ. ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี