รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)

วันที่ 28 เม.ย. 65 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เม.ย. 65 โดยมีนายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้

ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองการวัดผลและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain” และทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ “วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร” โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว