อธิบดี พช. มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอสังขละบุรี ผู้แทนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาสาละวะ และสาขาไล่โว่ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น ในปีเด็กสากล พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้ว 105,805 คน เป็นเงิน 128,219,000 บาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กและงบสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ อย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 60 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และงบสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และสาขาบ้านไล่โว่ การจัดกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กนักเรียนครั้งนี้ ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กที่ยังขาดโอกาสและยากจน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสร้างโอกาสในสังคมแก่เด็กและเยาวชน ต่อไป ” อธิบดี พช. กล่าว