รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแปรรูป การตลาด เเละการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร

27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายวิทยา คำภูแสน ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประสานงานประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแปรรูป การตลาด เเละการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร ประเภทข้าวโพดหวาน กับ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

โดยมี คุณสมควร อิทธิฤทธิกุล ประธานบริหาร บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด เเละคุณสุเชษฐ์ อิทธิฤทธิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ และ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมวางเเผนการจัดการผลผลิตข้าวโพดหวาน อย่างเป็นระบบ เเละเพิ่มช่องทางตลาดสำหรับพืชชนิดอื่น ๆ ที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต ณ บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด มีโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง ที่ใช้กระป๋องที่มีคุณภาพสูง และให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า เนื่องจากมีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างในอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องการปนเปื้อนอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดนี้สูง บริษัทจึงเน้นควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นน้ำก่อนถึงมือลูกค้าปลายน้ำ