ไทย-จอร์แดนฉลองสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 55 ปี ลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569

ไทย-จอร์แดนฉลองสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 55 ปี ลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 ประเดิมร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน โชว์ภาพอุตสาหกรรม 5 F อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น ศิลปะการต่อสู้ เทศกาลประเพณีและมรดกโลกของทั้งสองประเทศ เข้าชมฟรีตั้งแต่ 27 เม.ย.- 30 พ.ค.นี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและนางฮัยฟา นัจจาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในฐานะตัวแทนรัฐบาลจอร์แดน เป็นประธานร่วมกันในพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน

โดยมีนายธาเมอร์ อับดัลลา โมฮัมหมัด อัดวาน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซีย (เขตอาณาดูแลประเทศไทย) นายชวดล นิปธานนนท์ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565-2569 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

โดยร่างโครงการฯ มีสาระสำคัญมุ่งเน้นความร่วมมือทางวัฒนธรรมในทุกระดับผ่านความร่วมมือระหว่างกันในสาขาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ การละครและดนตรี ทัศนศิลป์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนและความเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จอร์แดน ในแต่ละประเทศตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องถึงปี 2565และในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จอร์แดนในปี 2569 ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงนามโครงการฯ และโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ไทยและจอร์แดนร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-จอร์แดน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนิทรรศการนี้มีทั้งหมด 55 ภาพ ประกอบด้วยภาพถ่ายจากฝ่ายไทยและฝ่ายจอร์แดนที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ (5F) 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมทั้งภาพถ่ายมรดกโลกของทั้งสองประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า โครงการฯ นี้จะเป็นกรอบการดำเนินงานในการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทย-จอร์แดน และเป็นแนวทางสำคัญในการผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรของประชาชนทั้งสองประเทศนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการดำเนินความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจอร์แดนในด้านอื่นๆต่อไป