กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชน 201/840ก. เคหะบางพลี

วันที่ 25-39 เมษายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชน 201/840ก. เคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ