CKPower เตรียมจ่ายปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น 20 พฤษภาคม 2565 สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 128.6 สะท้อนการบริหารงานที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

CKPower เตรียมจ่ายปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น 20 พฤษภาคม 2565 สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 128.6 สะท้อนการบริหารงานที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนทิศทางการดำเนินธุรกิจ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 650.4 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จ่ายเงิน ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 ดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การจ่ายปันผลในครั้งนี้ ถือเป็นการจ่ายปันผลในจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของ CKPower สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในปี 2564 โดยมีรายได้รวม 9,334.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 438 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.268 บาท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 871.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 40 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.107 บาท ขณะที่บริษัทมีสินทรัพย์รวม 68,977 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 32,847 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 36,130 ล้านบาท มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.65 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.0

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “CKP” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ในดัชนี SET 100 ตลอดจนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงอยู่ในดัชนี SETCLMV ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทจดทะเบียนของไทย ที่มีการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV และได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่อันดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายธนวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2565 CKPower ได้ตั้งงบลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 2,600 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนตามสัดส่วนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ใน สปป.ลาว และลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอื่น ๆ ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งใหม่ทั้งหมดที่บริษัทลงทุนจะมาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งของบริษัทที่ 4,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 และเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 95% ของกำลังการผลิตรวมของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

(1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์

(2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์

(3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์