กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสายบ้านนาดูน จ.มหาสารคาม กว่า 7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ สนับสนุนด้านการเดินทางและการขนส่งอย่างสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสายบ้านนาดูน จ.มหาสารคาม กว่า 7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ สนับสนุนด้านการเดินทางและการขนส่งอย่างสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2063 – บ้านนาดูน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 7.150 กิโลเมตร แล้วเสร็จ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บริเวณบ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตำบลหนองจิก และสิ้นสุดบริเวณบ้านแสบง หมู่ 8 ตำบลดอนงัว ซึ่งก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6 – 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของอำเภอบรบือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ

อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนใกล้เคียงออกสู่ตลาดอีกด้วย โครงการดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มความสะดวกปลอดภัยด้านการเดินทางและการขนส่งให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานเส้นทางในโครงข่ายเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมในทุกพื้นที่ให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงกันได้อย่างต่อเนื่อง