รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนา จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนา “การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และ สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25”

วันที่ 24 เมษายน 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงการเสริมพลังคนตาบอดให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้าท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ตลอดจนจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25 โดยมีตัวแทนคนตาบอดทั่วประเทศทุกกลุ่ม เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน และเข้าสัมมนาออนไลน์มากกว่า 500 คน

ในการนี้รองอธิบดีกรมการจัดหางานได้กล่าวถึงนโยบายและการขับเคลื่อนในด้านคนพิการที่มีความชัดเจนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมของกรมการจัดหางาน โดยในปี 2565 กรมฯได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 1,000 คน แต่มีผลการจ้างงานแล้วถึง 1,482 คน ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 169,311,090 บาท /ปี และมีแผนขยายการมีงานทำให้คนพิการเพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายในระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี้จะดำเนินการสร้างการรับรู้แก่สถานประกอบการเพื่อให้มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 เพิ่มมากขึ้นด้วย