สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.20 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวทางดอยหลวงเชียงดาวโมเดลตามแนวศาสตร์พระราชาการทำป่าเปียกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาป่าและการบริหารจัดการของประชาชนรอบเขตป่ามาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่