รับสมัครพนักงานนวดทำงานมาเลย์ 18 อัตรา ตั้งแต่ 9-22 เม.ย.นี้

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครพนักงานนวดชาย-หญิงไปทำงานมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. รับ 18 อัตรา จ้างงาน 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี เงินเดือนกว่า 17,000 บาท ฟรีตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก-อาหาร มีประกันเงินทดแทนและประกันสุขภาพ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เมษายน 2562 ย้ำระวังนายหน้าแอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ หวั่นถูกหลอกเสียเงินฟรี

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 2,200 ริงกิต หรือประมาณ 17,200บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 เมษายน 2562) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน ไม่มีการหักเงินเดือนสำหรับค่าใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรีภายในร้านหรือที่พักที่เหมาะสมตามดุลยพินิจ ลูกจ้างจะทำงานเป็นกะ ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 250 ริงกิตต่อปี พร้อมทำประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด

คุณสมบัติเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 44 ปี สามารถนวดแผนไทยสุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ผู้สนใจยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยหรือนวดเท้า สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่ายค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (ISC) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดตามได้ที่ www.doe.go.th/overseas