ชป.ยันน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน เพียงพอผลิตน้ำประปาเทศบาลนาคู


กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ว่ามีปริมาณน้ำน้อย ขาดแคลนการน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลนาคู นั้น นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน มีปริมาณน้ำคงเหลือ 720,000 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ โดยได้หยุดการส่งน้ำฤดูแล้งแล้ว ปริมาณน้ำที่มีอยู่จะใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลนาคูเท่านั้น ซึ่งประปาเทศบาลตำบลนาคู มีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ได้ทำการขุดร่องชักน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน เข้าไปยังสถานีที่ตั้งอยู่ริมขอบอ่างฯ แต่เนื่องจากระดับน้ำในอ่างฯอยู่ในระดับต่ำ ทำให้น้ำไหลเข้าร่องชักน้ำได้น้อย โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ไปทำการติดตั้ง เพื่อสูบน้ำเติมลงในร่องชักน้ำในอัตราปริมาณ 3,200 ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาใช้ในแต่ละวัน  ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัยจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ราษฎร์ในพื้นที่ โดยมีข้อสรุปให้ กรมชลประทานพิจารณาออกแบบขุดบ่อพักน้ำ ด้วยการขยายของเดิมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำในการผลิตประปา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ จะเพียงพอสำหรับการผลิตประปาให้กับเทศบาลตำบลนาคูก็ตาม แต่กรมชลประทานจะได้พิจารณาขุดลอกตะกอนบริเวณก้นอ่างฯที่อาจตื้นเขินและทำการขุดเป็นทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าร่องชักน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินการขุดร่องชักน้ำ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำสำรองในระยะต่อไป ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน มีเพียงพอที่จะสนับสนุนการผลิดน้ำประปาของเทศบาลตำบลนาคู ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 จึงขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ประชุมร่วมสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคในเขตทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาเชิงรุกสำหรับการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา รวมทั้ง ได้ประสานงานกับการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการขาดแคลน้ำมาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ