ประหยัดน้ำเบอร์ 5

Featured Video Play Icon

ฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ได้รับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำออกมาแล้ว 2 ประเภท ได้แก่

ก๊อกประหยัดน้ำและฝักบัวประหยัดน้ำ

1.ก๊อกประหยัดน้ำ สามารถแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำเป็น 3 ระดับ คือ

เบอร์ 5 ระดับดีเยี่ยม อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที

เบอร์ 4 ระดับดีมาก อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 4 ลิตรต่อนาที

เบอร์ 3 ระดับดี อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที

2.ประเภทฝักบัวประหยัดน้ำ มีเกณฑ์การประหยัดน้ำ โดยระดับ 5 มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที

ซึ่งอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ผ่านมาตรฐาน จะเพิ่มฟองอากาศให้น้ำที่ไหลออกมา มีความหนา นุ่ม ให้ผู้บริโภคสามารถใช้น้ำอย่างมีความสุขไม่แตกต่างจากก๊อกน้ำหรือฝักบัวรูปแบบเดิม แต่ลดการใช้น้ำเหลือเพียง 1 ใน 3 จากการใช้น้ำตามปกติ การใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยประหยัดน้ำ ที่ยังคงความสุขในการใช้น้ำได้ดังเดิม