รพ.ปทุมธานี จับมือ TOT นำเทคโนโลยี ช่วยผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ลดความพิการ และเสียชีวิต

5 เมษายน 2562 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ“Pathum thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน (TOT) นำเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ ร่วมกับพิกัดดาวเทียม เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉินอีก 1 ช่องทาง นอกจากหมายเลข 1669 เพื่อเป็นเส้นทางด่วนในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ช่วยลดความพิการและการเสียชีวิต โดยดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ TOT นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและสมาคมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรทั้งบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี

นายแพทย์สุระกล่าวต่อว่า ในการดำเนินการ โรงพยาบาลปทุมธานี จะลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในปี 2561 มีประมาณ 12,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ไม่ดี เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินโทรแจ้งมาที่หมายเลข 0-2977-1669 , 0-2978-1669  ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญและพิกัดตำแหน่งที่อยู่ผู้ป่วยจะปรากฎที่ศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลปทุมธานี ทำให้ส่งหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลปทุมธานีได้อย่างถูกต้อง สะดวก และทันท่วงที ผู้ป่วยได้รับยารักษาภายในเวลาที่กำหนดคือไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งโอกาสเข้าถึงบริการ ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความพิการและเสียชีวิต