“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

Featured Video Play Icon

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” สำหรับปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคม แสดงความรัก ความผูกพันและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” เตรียมพร้อมสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลักชัยของสังคมต่อไป